کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع