مصوبات : موارد اختلافی

  تفسير مواد 9 و 12 قانون‌ اراضي شهري مصوب‌1366/11/05   مجلس‌ شوراي‌ اسلامي(تاریخ تصویب1367/01/16)

 

شماره: 2868/1

تاريخ:1367/07/06 

  

جناب آقاي نخست وزير

  قانون تفسير مواد 9 و 12 قانون اراضي شهري مصوب 5/11/1356 مجلس شوراي اسلامي كه در جلسة مورخ 16/1/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب نهايي رسيده، ارسال مي گردد تا براي اجراء در اختيار مسؤولان گذارده شود.

 

سيد علي خامنه‎اي

رييس جمهور

 


شماره: 14504

تاريخ: 24/2/1367

 

وزارت مسكن و شهر سازي

 اصلاحيه قانون اراضي شهري مصوب 1360 كه در جلسه 16/1/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب و طي نامه شماره 646/22 مورخ 17/2/1367 رياست محترم جمهوري واصل گرديده است جهت اجرا ابلاغ مي شود.

 

 

مير حسين موسوي

نخست وزير (24/2/1367)

 

  


شماره: 49986/ق49

تاريخ: 16/7/1367

 

وزارت مسكن و شهر سازي

 پيرو ابلاغيه شماره 14504 مورخ 24/2/67 راجع به تصميم مورخ 16/1/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون زمين شهري به پيوست قانون تفسير مواد 9 و12 قانون اراضي شهري طي نامه شماره 2868/1 مورخ 6/7/1367 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده ارسال مي گردد.

 

  

مير حسين موسوي

نخست وزير (14/7/1367)

 

  


مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي

 قانون اراضي شهري كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، پس از بررسي دقيق و همه جانبه در جلسة مورخ 16/1/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، مفاد اصلاحي اين قانون به شرح زير به تصويب رسيد:

 «1- اقدامات دولت در مورد كلية زمين هايي كه در اجراي مادة 9 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 مجلس شوراي اسلامي اعم از موات و داير و باير در محدودة قانون تملك و واگذار يا تعهد شده، از زمان اجراي قانون مذكور تا پايان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حكمي كه خلاف اين نظريه داده شده، فاقد اعتبار است.

 2- اقدامات مذكور در مورد زمين هاي كه به نحو فوق در همان مهلت تملك شده و در اختيار دولت است، لكن تاكنون واگذار نشده نيز معتبر بوده و هر گونه حكمي كه خلاف اين نظريه داده شده، فاقد اعتبار است.»

 

ابلاغ شود.

  سيد علي خامنه‎اي