مصوبات : موارد اختلافی

قانون‌  "تمديد ممنوعيت‌ مقرر در قانون‌ ضرورت‌ عدم‌ تخليه‌ خوابگاههاي‌ دانشجويي‌ مصوب‌1368/07/16 ". (تاریخ تصویب1373/09/03)
 
شماره: 4147/ق
تاريخ: 10/9/1373
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
 
قانون «تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368» كه در تاريخ 27/7/1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، و در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام


 
شماره: 13545
تاريخ: 14/9/1373
 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 
قانون تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 27/7/1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي محترم نگهبان، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 4147/ق مورخ 10/9/1373 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
 رئيس جمهور


 
 شماره: 4147/ق
تاريخ: 10/9/1373
 
قانون «تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368»
 
ماده واحده: به موجب اين قانون مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي- مصوب 16/7/1368- به مدت سه سال ديگر تمديد مي شود. اجاره بهاء به قيمت كارشناسي روز تعيين و به مالك پرداخت و در بودجه سالانه وزارتخانه هاي مذكور منظور شود.
اين ممنوعيت شامل اماكني كه از تاريخ 16/7/1373 برابر قانون مدني به اجاره واگذار مي شود نخواهد بود.
تبصره- كميسيوني مركب از وزراي دادگستري، مسكن و شهر سازي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف شش ماه وضعيت خوابگاههاي موضوع اين قانون و امكانات و اعتبارات دستگاههاي ذيربط را بررسي و ساختمانهايي را كه تخليه آنها در كوتاه مدت امكان پذير است تعيين كرده و روش هاي مناسب جايگزيني ساختمانهاي تخليه شده را به دولت پيشنهاد نمايد.
دولت ترتيبي اتخاذ مي كند تا پايان سه سال مذكور در اين قانون كليه خوابگاههاي ياد شده در صورت درخواست مالكان آنها، تخليه شود.
لايحه تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368 كه در تاريخ 27/7/1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي بشرح فوق به تصويب رسيده است.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام