مصوبات : موارد اختلافی

 قانون بودجه سال 1380 كل كشور1379/11/16 


شماره: 1075

تاريخ: 2/12/1379

 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي

 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

 سلام عليكم

 عطف به نامه شماره 465/ق مورخ 16/11/79 دربارة «قانون بودجه سال 1380 كل كشور» كه تبصره هايي از آن مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسة فوق العاده روز يكشنبه مورخ 23/11/79 مجمع مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اعلام مي گردد:

 در مورد بند «ل» و «ه» تبصره 29، مجمع تشخيص مصلحت نظام عيناُ مصوبه مجلس را مورد تأييد قرار داد.

 ساير موارد ارجاعي را مطابق لايحه بودجه دولت كه شوراي نگهبان نيز مخالفتي با آن نداشته است، به تصويب رساند.

 درنتيجه:

 بند «الف» و «د» تبصره 4، بند «ج» تبصره 23 و بند «ن» تبصره 25 كه در لايحه دولت وجود نداشت و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، حذف گرديد.

 در مورد بودجه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رديف هاي درآمد و هزينه منظور شده در لايحه پيشنهادي دولت عيناً مورد تصويب قرار گرفت.

 مقرر گرديد؛ در نتيجة تغييراتي كه در اثر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون بودجه سال 1380 كل كشور ايجاد مي شود، مبلغ (170) ميليارد ريال به سقف درآمد دولت افزوده شود.

  

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام