مصوبات : موارد اختلافی

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان(سال 1381)
 
شماره : 0101/27650
تاريخ : /11/1381
 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
بازگشت به نامه شماره 2239-ق مورخ 15/5/1381 موضوع «لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان» مصوب 13/5/1381 مجلس شوراي اسلامي كه بند «1» ماده (10) آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، بپيوست مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد .
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد .
 
 
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
  
رونوشت :جناب آقاي دكتر محسن رضايي دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 
 ماده واحده :
بند (1) ماده (10) لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان مصوب 13/5/1381 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه شنبه مورخ 28/10/1381 مجمع مطرح و مصوبه مجلس شوراي اسلامي عينا به تصويب رسيد .
 
 
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام