مصوبات : موارد اختلافی

مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر خود را در باره اصلاحيه قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع اعلام كرد(1386/04/10)

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رسمي شنبه 9 تيرماه به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی طرح اصلاحیه ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، كه از موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، را مورد بررسي قرار داد. 
در اين جلسه كه با حضور اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي و دولت برگزار شد اعضا پس از استماع گزارش مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت و نيز دريافت ديدگاه‌هاي كارشناسي کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداختند. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از اين بررسي، اصلاحيه قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را تصويب كرد.

 *متن مصوبه مورخ 9/4/1386 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح اصلاح ماده33 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل‌ها ومراتع به اين شرح است: 

ماده واحده- ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذیل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق می گردد:

ماده 33 : به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مندرج در ماده 31 این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح‌های موضوع مواد 31 و32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاي اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي مزبور در هر استان هيات سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي ، مركب از ریيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير كل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به طرح تشكيل مي گردد و در موارد خلاف بين نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم گيري خواهد شد.

تصميمات هيات با اكثريت آرا، معتبر بوده و آراي صادره اين هيات حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره 1- متن قرارداد در آيین نامه اجرايی( موضوع تبصره 6) مشخص و پس از تصویب هیات وزیران ، تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرار داد خواهد بود.

تبصره 2- کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزرای وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیما و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان ها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده یا اجرای طرح به میران کمتر از 40 درصد بوده ویا تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر متجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی  از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی ، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره ، تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح ، یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر می نماید. رای صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوای موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه سال 1387 می باشد.

واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه و سازمان‌های دولتی و غیر مستقیم جهت مصارف شهرک‌های صنعتی ، شهرک‌های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 ، با رعایت تبصره های 54 و 46 قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد.

تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است رای قاضی و تصمیم نهایی هیات مبنی بر فسخ ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید. و دستگاه‌های مذکور مکلف اند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیز داری کشور اقدام نماید.

تبصره 4- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم ، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.

تبصره 5- واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354در مناطق مذکور در بند (الف ) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد .

تبصره 6 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط رییس قوه قضايیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .