اولین نشست هم اندیشی کمیسیون ها و کميته های دبیرخانه مجمع در دوره نهم