مصوبات

حل معضلات:


حل‌ مشكل‌ اراضي‌ باير (معضل‌).(تاريخ تصويب 1367/05/25 )

 وزارت كشاورزي
 «مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير» كه در جلسة مورخ 25/5/67 به تصويب رسيده است و طي نامه شماره 137/ق مورخ 31/6/67 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده به پيوست جهت اجراء و ابلاغ مي گردد.
 
مير حسين موسوي
نخست وزير
 
 مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
موضوع «حل مشكل اراضي باير» در جلسة مورخ 25/5/67 مجمع با حضور كارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه ماده واحدة ذيل با تبصره هاي مربوطه به تصويب رسيد:
ماده واحده: كلية اراضي باير در سراسر كشور در صورت اعراض صاحبان آنها و بلاعوض در اختيار دولت قرار مي گيرد و در صورت عدم اعراض، مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملزم به كشت بر اساس ضوابط كشاورزي يا فروش يا اجاره يا مزارعة زمين باير خود هستند. چنانچه از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يكسال اقدام به يكي از موارد فوق ننمايند وزارت كشاورزي راساً و يا توسط هيأت هفت نفرة واگذاري زمين، از طرف مالك براي كشاورزي و دامداري به قيمت عادلة زمان تصويب اين قانون (25/5/67) خواهد فروخت.
 
تذكر: اراضي باير شامل اراضي اي است كه بيش از 5 سال بدون عذر موجه بلاكشت مانده يا بماند.
تبصره 1- مهلت عنوان شده، چنانچه عذر مالك در زير كشت قرار دادن اراضي موجه باشد، مدت يكسال تمديد خواهد شد.
تبصره 2- پرداخت بهاي عادله در هر مورد پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي مالك انجام خواهد گرفت.
تبصره 3- آيين نامة ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد.
تبصره 4- در مواردي كه مشروعيت مالكيت اراضي باير از طرف وزارت كشاورزي يا زارعين محلي يا دادسراي انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مكلف است ظرف حداكثر يكسال نسبت به اعتراض رسيدگي و تعيين تكليف نمايد و چنانچه در اين مدت اين اراضي به فروش رسيد و يا به صورت اجاره و يا مزارعه واگذار گرديد، وجوه مربوطه در حسابي كه وزارت دارايي تعيين مي كند نگهداري خواهد شد تا پس از تعيين تكليف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي اقدام شود.
 
 
 
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
مصوبة فوق براي طي مراحل مقرر در آيين نامة مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي گردد.
 
سيد علي خامنه اي 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي