مصوبات

حل معضلات:


نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ مجريان‌ طرح‌ تعزيرات‌ حكومتي (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/06/29 )
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
در جلسة مورخ 29/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي بحث پيرامون تعزيرات حكومتي ادامه يافت و در اين رابطه ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد:
ماده واحده: به منظور نظارت بر فعاليتهاي مجريان طرح تعزيرات حكومتي تا زمان اتمام بررسيهاي لازم و تعيين تكليف نهايي از سوي مجمع، از ائمة محترم جمعة مراكز استانها و شهرهاي قم، كرج، قزوين، بابل، گرگان، كاشان و اردبيل دعوت مي شود تا در حوزة مربوطه ضمن شركت در جلسات و كسب اطلاعات مربوطه، تذكرات لازم را به مجريان طرح ارائه نمايند و موارد لازم را به مجمع گزارش فرمايند.
تبصره 1- ائمة محترم جمعه مي توانند براي شركت در جلسات و كسب اطلاعات مورد نياز نماينده اي را معين نمايند.
تبصره 2- چنانچه پذيرش اين مسؤوليت براي امام جمعه اي ممكن نباشد، مجمع شخص ديگري را به جاي ايشان تعيين خواهد نمود.
 ابلاغ شود.
سيد علي خامنه‎اي