مصوبات

حل معضلات:

قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/08/03 )
 
جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي
نخست وزير محترم
 
احتراماً، به پيوست يك نسخه از «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، حسب دستور مقام معظم رياست جمهوري و رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت جهت اقدام مقتضي ايفاد مي گردد.
 
سيد محمد ميرمحمدي
رييس دفتر ويژه رييس جمهور
 
 
 
وزارت كشور
 
«مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص مبارزه با مواد مخدر» كه در جلسه مورخ 3/8/67 به تصويب رسيده و طي نامه شماره 4066/22 مورخ 29/8/67 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 مير حسين موسوي
نخست وزير(7/9/1367)
 
 
 مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
موضوع «مبارزه با مواد مخدر» در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث هاي مفصل «قانون مبارزه با مواد مخدر» به شرح زير در جلسة مورخ 3/8/67 به تصويب نهايي رسيد:
 
قانون مبارزه با مواد مخدر
 
ماده 1: اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:
كشت خشخاش مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.
وارد كردن، صادر كردن و توليد انواع مواد مخدر.
نگهداري، حمل، خريد، توزيع و فروش مواد مخدر.
داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.
استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
توليد آلات و ادوات و ابراز مربوط به توليد و استعمال مواد مخدر.
فرار دادن يا پناه دادن متهمان، مجرمان مواد مخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.
محو و يا اخفاء ادلة جرم مجرمان.
ماده 2: هر كس مبادرت به كشت خشخاش كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت در هر بار، بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:
بار اول، يك تا ده ميليون ريال جريمه نقدي.
بار دوم، پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمة نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
بار سوم، ده تا صد ميليون ريال جريمة نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بار چهارم، اعدام.
تبصره- هر گاه ثابت شود كه كشت خشخاش يا شاهدانه به دستور مالك يا مالكان و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به يك تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 3: هر كس بذر يا گرز خشخاش و يا سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند به صد هزار تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه، قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.
ماده 4: هر كس بنگ و چرس و ترياك و شيره و سوخته ترياك را وارد كشور و يا صادر كند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:
تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا پنج سال حبس.
بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، ده تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال با استثناء هزينه مالي تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع و فروش آنها هم نشده است، دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد.
ماده 5: هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را نگهداري يا مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:
تا پنجاه گرم، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق.
بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.
بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، هفت ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.
بيش از پنج كيلوگرم، سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست وپنج سال زندان و در صورت تكرار، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
ماده 6: مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1و2و3 مواد 4و5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو ونيم و سه و سه ونيم و... برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا مي گردد.
ماده 7: در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در موارد 4و5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد براي بار اول به شش ماه و براي بار دوم به يكسال انفصال از خدمات دولتي و براي بار سوم به انفصال دائم محكوم مي شود.
ماده 8: هر كس هروئين و مرفين و كدئين و متادون و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و نيز عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش را وارد كشور كند يا توليد يا توزيع يا صادر كند، يا خريد و فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري و يا مخفي يا حمل كند با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:
تا پنج سانتي گرم از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از يك ميليون تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
بيش از يك گرم تا چهار گرم، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره 1- هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع با فروش آنها هم نشده است دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد.
تبصره 2- در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و يا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده 9: مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتادو چهار ضربه است. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام خواهد يافت.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي، ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 10: معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 تا 9 محكوم نخواهند شد.
ماده 11: مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون بطور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب و در ملاء عام انجام خواهد يافت.
ماده 12: هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در موارد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود.
هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مركز وارد شود مأموران خاطي به تناسب به مجازات:
الف- تنزل درجه ب- انفصال موقت ج- انفصال دائم، محكوم مي شوند.
ماده 13: هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.
ماده 14: هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره- در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي و يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 15: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون:
الف- كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد معرفي كند.
ب- كليه معتادان به مواد مذكور در ماده 4 كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز باز پروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند. انجام اين امر و برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است.
ماده 16: پس از انقضاي مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
بار اول، به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.
بار دوم، به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر جريمه نقدي و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي.
بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق.
ماده 17: مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس از باز پروري در مراكز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زير است:
بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.
بار دوم، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي.
بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق.
ماده 18: هرگاه محرز شود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد به مواد مخدر مذكور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود.
تبصره 2- در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظام و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد.
ماده 19: افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 4 را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا پنج هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه و افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 8 را استعمال كنند به بيست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق يا ده هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه محكوم مي شوند.
ماده 20: هر كس آلات و اداوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد كند به پرداخت پنج برابر قيمت آلات و ادوات مزبور و يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 21: هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب است پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن و يا فرار دادن او همكاري كند به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود مگر آنكه در انجام اين اعمال سوء نيتي نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محكوم مي شود.
تبصره- در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود.
ماده 22: هر كس متهم موضوع اين قانون را در حين دستگيري يا پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه و يا فرار دهد و يا در پناه دادن و يا فرار دادن آنها همكاري كند به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس محكوم مي شود.
تبصره 1- در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2- اگر مرتكب جرائم موضوع اين قانون كه هنوز تحت تعقب قرار نگرفته است فرار يا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يك دهم تا يك پنجم مجازات مرتكب اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به دو تا چهار سال و چها تا هشت سال حبس محكوم مي شود.
ماده 23: هر كس با قصد، به محو يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود.
ماده 24: هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه ژاندارمري يا كميته انقلاب اسلامي اطلاع دهد. رؤساي پاسگاه يا كميته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود در بخش يا شهرستان و استان، به اتفاق دهدار و بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه با متهم يا متهمان به مراجع ذيصلاح قضايي بفرستند.
تبصره- در صورتي كه خشخاش يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت شده باشد، مأموران شهرداري و شهرباني، كميته و اعضاء بسيج موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين كلانتري يا كميته انقلاي اسلامي يا پايگاه بسيج منطقه اطلاع دهند و مسؤولان مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده 25: اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يكسال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول براي شش ماه تا يكسال و براي بار دوم هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند.
ماده 26: هر كس به قصد متهم كردن ديگري مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 27: هر گاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 28: كليه اموالي كه از راه قاچاق بدست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 29: جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح مي شود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد در ماده 33 و تأييد نخست وزير هزينه مي شود.
ماده 30: وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شوند و با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد نخست وزير مورد استفاده قرار مي گيرند، به استثناء موردي كه اين امر بدون اطلاع و اجازه مالك انجام يافته است.
در صورتي كه راننده با اطلاع و اجازه يا بدون اطلاع و اجازه مالك، اجازه جاسازي و يا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يكدهم تا يك دوم مجازات مرتكب اصلي و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محكوم مي شود و علاوه بر آن گواهينامه رانندگي او به مدت يك تا ده سال ضبط مي شود و در صورتي كه راننده مذكور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محكوم خواهد شد. رانندگان در صورت تكرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم مي شوند.
ماده 31: محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند. در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تشخيص مسؤولان اداره مراكز، اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است.
ماده 32: احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آن كه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست، رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.
ماده 33: به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هرقبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست نخست وزير تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي در اين ستاد متمركز مي شود. اعضاي ستاد به شرح زير اند:
 
 نخست وزير كه رييس ستاد خواهد بود
دادستان كل كشود
وزير كشور
وزير اطلاعات
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير عامل صدا و سيما
فرمانده كميته انقلاب اسلامي
سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران
سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
 
 
تبصره- سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره اي كه عضو ستاد است، بطور مستقل عمل مي كند.
ماده 34: ستاد موظف است آيين نامه هاي اجرايي، مالي، استخدامي و تشكيلات و شرح وظايف ستاد و واحدهاي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ به تصويب ستاد برساند و شروع به اجراي قانون نمايد.
ماده 35: مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجرا دو سال است و در اين مدت، اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.