مصوبات

حل معضلات:


پرونده‌هاي‌ معوقه‌ي‌ تعزيرات‌ حكومتي (معضل).(تاريخ تصويب1367/09/01 )
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
بحث پيرامون موضوع تعزيرات حكومتي در جلسة مورخ 1/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ادامه يافت و در خصوص موضوع «پرونده هاي معوقة تعزيرات حكومتي» ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد:
ماده واحده: كميسيونهاي نظارت در سراسر كشور موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين ماده، در مورد آندسته از پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه قبل از لغو حق تعزيرات حكومتي تشكيل شده و تاكنون معوق مانده اند رسيدگي و سريعاً تعيين تكليف نمايند.
 
ابلاغ شود.
 
سيد علي خامنه اي