مصوبات

حل معضلات:

 

تعيين‌ تكليف‌ كالاهاي‌ توقيف‌ شدة‌ مجهول‌المالك (معضل).(تاريخ تصويب1367/09/15 )

مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي

 در ادامة بحث پيرامون تعزيرات حكومتي، موضوع «تعيين تكليف كالاهاي توقيف شدة مجهول المالك» در جلسة مورخ 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد:
ماده واحده: كميسيونهاي نظارت سراسر كشور موظفند با اعلان رسمي در جرايد به صاحبان كالاهايي كه تا زمان تصويب اين ماده مطابق مقررات تعزيرات حكومتي توقيف شده اند و صاحبان آنها جهت ارائة مدارك لازم و روشن شدن وضع كالاي خود مراجعه نكرده و ناشناخته مانده اند، اخطار كند كه ظرف مدت 15 روز جهت معرفي و تعيين تكليف به كميسيونهاي نظارت مراجعه نمايند. چنانچه ظرف مهلت مذكور صاحبان كالاها مراجعه ننمايند، كالاها با هماهنگي وزارت بازرگاني وارد شبكة توزيع شده به قيمت رسمي به فروش مي رسد. در مورد وجوه حاصله مطابق قوانين مربوط به اموال مجهول المالك رفتار مي شود.

 تبصره- چنانچه در مراحل بعدي ثابت شود كه صاحب كالا در وجوه مذكور ذيحق است، وجوه مذكور حتي اگر به خزانة دولت واريز شده باشد، مسترد خواهد شد.
 
ابلاغ شود .
 
سيد علي خامنه اي