مصوبات

حل معضلات:

 

اصلاح‌ ماده‌ 35 قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر (معضل).(تاريخ تصويب1367/09/22 )

 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
موضوع «اصلاح مادة 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي» در جلسة مورخ 22/9/67 مجمع مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد:
 
قانون اصلاح ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
ماده واحده: مادة 35 قانون مبارزه با مواد مخدر با حذف قيد زمان به شرح زير اصلاح مي شود:
مادة 35: با لازم الاجرا شدن اين قانون، اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
 
ابلاغ شود.
سيد علي خامنه اي