مصوبات

حل معضلات:

 تعزيرات‌ حكومتي‌ امور گندم‌، آرد و نان (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/01/15 )
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
موضوع «تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد و نان» در جلسة مورخ 15/1/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه مقرر شد:
بررسي و تصويب نهايي پيشنهادات موضوع نامة شمارة 4056-12/م ن مورخ 18/11/67 جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي در خصوص اصلاح آيين نامة تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد و نان به جناب آقاي يزدي و جناب آقاي مؤمن واگذار مي شود.
 
ابلاغ شود. 
 
سيدعلي خامنه‎اي