مصوبات

حل معضلات:


 تبليغات‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ بخش‌ غير دولتي (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/01/22)
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
بحث پيرامون موضوع «تعزيرات حكومتي» در جلسة مورخ 22/1/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ادامه يافت و در خصوص موضوع «تبليغات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي» ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد:
ماده واحده: جهت تعيين و اعمال سياستهاي تبليغاتي در امر تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و كنترل اجراي آنها، شورايي مركب از نمايندگان مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت ارشاد اسلامي و وزارت بازرگاني تشكيل مي شود. تخلف رسانه هاي گروهي از دستوراتي كه شوراي مذكور در حدود اين ماده صادر مي نمايد، مستوجب تعزير متخلفين خواهد بود.
 
ابلاغ شود. 
 
سيدعلي خامنه‎اي
 
  
برادر گرامي حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي خامنه‎اي
رياست محترم جمهوري و رياست شوراي تشخيص مصلحت
 
همانگونه كه استحضار داريد بدنبال بحث مربوط به نحوه اجراي تعزيرات در جلسه شوراي محترم تشخيص مصلحت، اينجانب در مورد عدم تكافوي ارز تخصيص يافته براي كالاي اساسي گزارشي به شورا ارائه نمودم. شوراي محترم با توجه به بحثهايي كه صورت گرفت تصويب نمود كه در صورت تأييد حضرت امام مدظله العالي مبلغ 500 ميليون دلار (علاوه بر ارز پيش بيني شده در بودجه سال 68) براي كالاي اساسي و حساس و ضروري تخصيص يابد و در اختيار نخست وزير گذاشته شود. در اين چهارچوب مقرر شد عين مصوبه مذكور به محضر مبارك رهبر انقلاب فرستاده شود تا اعلام نظر فرمايند. خواهشمند است در جهت حل مشكل عنوان شده اقدام لازم معمول فرماييد. 
 
ميرحسين موسوي
 
نخست وزير (28/1/1368)
 
 
 
جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيداحمد خميني
 همانطور كه آقاي نخست وزير نوشته اند مجمع تشخيص مصلحت به دنبال درخواست ايشان تصويب كرده است كه در صورت اجازة امام، مبلغ 500 ميليون دلار از اضافه درآمد يا از سرجمع بخش هاي ديگر، به تأمين كالاهاي اساسي و حساس و ضروري تخصيص يابد. خواهشمند است نظر شريف امام را در اينمورد استفسار نماييد.
 
 
سيدعلي خامنه‎اي (1/2/1368)
 
 
باسمه تعالي
 
موافقت مي شود.
 
 روح ا… الموسوي الخميني