مصوبات

حل معضلات:


 مصوبه مجمع در خصوص تخصيص يك ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي (معضل).(تاريخ تصويب1368/04/13)

مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي 
بحث پيرامون موضوع «تعزيرات حكومتي» در جلسة مورخ 13/4/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ادامه يافت و در خصوص موضوع «تخصيص يك ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي» ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد: 
ماده واحده: در صورت موافقت مقام معظم رهبري مبلغ يك ميليارد دلار از اضافه درآمد سال 1368 علاوه بر مبالغ پيش بيني شده به تأمين كالاهاي اساسي اختصاص مي يابد. 


باسمه تعالي 
با توجه به نظر و تشخيص مجمع محترم موافقت مي شود. 

 

 
سيدعلي خامنه‎اي