مصوبات

حل معضلات:

  تأمين نياز مالي‌ ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/05/10 )
  
وزارت كشور
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص «تأمين نياز مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر» كه در جلسة مورخ 10/5/68 به تصويب رسيده و طي نامه شماره 2875/22 مورخ 11/5/68 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
ميرحسين موسوي
نخست وزير (12/5/1368 )
 
 
 مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 موضوع «تأمين نياز مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر» در جلسة مورخ 10/5/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه مقرر گرديد:
 مبلغ دو ميليارد ريال از بخش مربوط به خزانه از وجوه حاصل از فروش و جريمة اجناس قاچاق موجود در حساب 139 خزانه جهت تأمين نيازهاي مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص مي يابد.
 
ابلاغ شود  
 سيدعلي خامنه‎اي
 11/5/1368