مصوبات

حل معضلات:


   اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده‌ي 32 مكرر (معضل).(تاريخ تصويب1368/05/10)

جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي 
نخست وزير محترم 
احتراماً به پيوست يك نسخه از «قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مادة 32 مكرر» مصوب جلسة مورخ 10/5/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حسب دستور رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت جهت اقدام مقتضي ايفاد مي گردد.
 
سيدمحمد ميرمحمدي 
رييس دفتر ويژه رييس جمهور 

 
 وزارت كشور
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 و الحاق مادة 32 مكرر به آن در تاريخ 10/5/68 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده و طي نامه شماره 2876/22 مورخ 11/5/68 رياست محترم جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
ميرحسين موسوي
نخست وزير (12/5/1368 )
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
موضوع «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» در جلسة مورخ 10/5/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه «قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مادة 32 مكرر» به شرح زير به تصويب رسيد: 

مادة 1: با اجراي اصلاحات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368 كلية وظايف و اختيارات نخست وزير مذكور در قانون مبازره با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به رييس جمهور منتقل مي گردد. 

تبصرة 1- رييس جمهور مي تواند براي ادارة جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يكي از معاونان خود را به نمايندگي تعيين نمايد. 

مادة 2: عبارت ذيل به عنوان بند 10 به مادة 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه مي گردد: «10- وزير آموزش و پرورش.» 

مادة 3: مادة ذيل به عنوان مادة 32 مكرر به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه مي گردد: «مادة 32 مكرر: آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي كه رييس قوةقضائيه آنها را صالح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16و17 رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر نمايند.» 


ابلاغ شود 
سيدعلي خامنه‎اي
11/5/1368