مصوبات

حل معضلات:


  تفسير ماده‌ 28 قانون‌ مبارزه‌ با موارد مخدر مصوب‌1367/08/03 مجمع (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/09/21 )

مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام 
موضوع «تفسير مادة 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام» در جلسة مورخ 21/9/68 مجمع مورد بررسي قرار گرفت و ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد: 
تفسير مادة 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 
ماده واحده: اموال موضوع مادة 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.