مصوبات

حل معضلات:

 تعزيرات‌ حكومتي‌ بخش‌ دولتي (معضل‌). (تاريخ تصويب 1369/10/25 )
 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي كه در اجراي بند هشتم اصل 110قانون اساسي در جلسة مورخ 27/9/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
(08/10/1369)
 
وزارت دادگستري
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي كه در جلسه روز سه‎شنبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 8838/265/ق مورخ 8/10/69 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهور
 
 
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي
 ماده واحده: به موجب اين مصوبه كليه امور قضائي تعزيرات حكومتي بخش دولتي به قوه قضائيه (دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي) محول مي شود.
 موضوع «تعزيرات حكومتي بخش دولتي» در اجراي بند هشتم اصل يكصدو دهم قانون اساسي در جلسة روز سه‎شنبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
 
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
6/10/1369