مصوبات

حل معضلات:

   تعيين‌ تكليف‌ باقيمانده‌ قراء، مزارع‌ و املاك‌ مشمول‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضي (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/03/02 )
 
وزارت دادگستري
قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/11/69 مجلس شواري اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/69 با عنايت به تصويب ماده 11 آن به عنوان ضرورت 5 ساله در شوراي نگهبان تأييد و تبصره ماده 6 آن نيز در جلسه مورخ 17/2/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و مراتب طي نامه شماره 2202/ق مورخ 7/3/70 مجلس شوراي اسلامي واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
 
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص «نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش وسوزي از بين رفته اند».
ماده واحده: تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند به شرح ذيل به تصويب رسيد:
 «اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازي نخواهد بود.»
 تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 28/12/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسة مورخ 17/2/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
  
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 28/2/1370
 
  
رياست جمهوري اسلامي ايران
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» كه در اجراي بند هشتم اصل 110قانون اساسي در جلسة مورخ 2/3/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
  
  
 وزارت كشاورزي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي كه در جلسه مورخ 2/3/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 1942/490/ق مورخ 7/3/70 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهور
 
 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي.»
ماده واحده: وزارت كشاورزي موظف است، نسبت به اراضي مشمول «قانون اصلاحات ارضي» كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آنها صادر شود.
 
تبصره 1- در اين موارد وزارت كشاورزي موظف است، به مالكان متقاضي در نزديكترين محل ممكن زمين براي كشاورز طبق مقررات جاري واگذار نمايد.
 
تبصره 2- چنانچه زارعان و مالكان اين اراضي به طريقي غير از آنچه كه در قانون آمده است، قبل از صدور سند تراضي نمايند، اين تراضي معتبر خواهد بود.
 
موضوع «تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» دراجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي، كه در جلسه مورخ 2/3/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 6/3/1370