مصوبات

حل معضلات:

 تمديد مهلت اجراي‌ قانون‌ واگذاري‌ زمينهاي‌ باير و داير كه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است (معضل‌).(تاريخ تصويب 25/07/1370)
 
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(29/7/1370)
 
 
 
 وزارت كشاورزي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 7354/701/ق مورخ 29/7/1370 به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهور
 
 
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است»
ماده واحده: مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است، تا پايان سال 1370 تمديد مي گردد.
موضوع«تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي، در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
  
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام