مصوبات

حل معضلات:

  مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "تعيين‌ مهلت‌ اعتراض‌ به‌ نظريه‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ موضوع‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ مصوب‌1366/06/22 " (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/11/03 )
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
وزارت مسكن و شهرسازي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66» كه در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 11386/856/ق مورخ 8/11/1370 به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66»
 ماده واحده: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين، اعم از آنچه تاكنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعداً صادر مي نمايد به مالكين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي گردد. در صورت عدم دسترسي يا استنكاف مالك از دريافت نظريه، بايستي طي دو نوبت بفاصله ده روز نظريه مذكور در روزنامه كثيرالانتشار آگهي، تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهي، مدعيان مي توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعي و لازم الاجراء است.
 
موضوع«تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
 
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 7/11/1370