مصوبات

حل معضلات:

 قانون‌ اجازه‌ تسهيلات‌ قانوني‌ براي‌ اجراي‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ سال‌ 1371 (معضل‌).(تاريخ تصويب1371/03/21 )
 
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب سال 1371» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 21/3/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
 سازمان برنامه و بودجه كل كشور
 قانون اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرح‎ها و برنامه هاي مصوب سال 1371 كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 21/3/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و طي نامه شماره 2705/1113/ق مورخ 23/3/1371 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهور
 
قانون اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب سال 1371
 ماده واحده: اجازه داده مي شود تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات جاري، همچنين تا بيست درصد (20%) از مجموع اعتبارات عمراني منظور در قانون بودجه سال 1371 كل كشور، با تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
تبصره- ايجاد هرگونه تعهد استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين قانون ممنوع مي باشد در مورد دستگاههاي اجرايي كه تمام اعتبارات جاري آنها مشمول اين قانون مي باشد هرگونه استخدام رسمي از محل اعتبارت مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور خواهد بود.
موضوع «اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب سال 1371» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 21/3/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحدة فوق به تصويب رسيد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 24/3/1371