مصوبات

حل معضلات:

  قانون اصلاح‌ ماده‌ 33 قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر مصوب‌1367/08/03  مجمع‌ (معضل‌).(تاريخ تصويب1371/07/02 )
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ 2/7/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
  
رياست جمهوري (ستاد مبارزه با مواد مخدر)
قانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ 2/7/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و طي نامه شماره 6975/1475/ق مورخ 7/7/1371 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهور
 
  
«قانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367/08/03  مجمع تشخيص مصلحت نظام»
ماده واحده: بندهاي 7و8 ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر بشرح ذيل اصلاح، و تبصره ذيل آن حذف مي گردد.
بند7- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
بند8- دادستان انقلاب اسلامي تهران
 موضوع اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ 2/7/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و طي ماده واحده فوق به تصويب رسيده است.
 
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 6/7/1371