مصوبات

حل معضلات:

 قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ1361/09/01  لغايت1366/10/12  (معضل).(تاريخ تصويب 1371/10/03 )

 
رياست جمهوري اسلامي ايران
«قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1/9/1361 لغايت 12/10/1366» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ پنجشنبه 3/10/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به تصويب رسيده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
وزارت كشور
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1/9/1361 لغايت 12/10/1366» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه مورخ پنجشنبه 3/10/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 11682/1829/ق مورخ 19/10/1371 به رياست جمهوري واصل شده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
   
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهور
 
  
قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ1361/09/01  لغايت1366/10/12 
 ماده واحده: كليه عوارض تصويبي شهرداريها كه از تاريخ 1/9/1361 تا زمان تنفيذ نماينده ولي امر (12/10/1366) برقرار گرديده و به علت نبودن تنفيذ و يا عدم وجود قائم مقامي شوراي اسلامي شهر در خلاء قانوني بوده، تنفيذ شده تلقي مي گردد.
بديهي است چنانچه نسبت به اخذ عوارض تصويبي فوق الاشاره و نيز غير از موارد مذكور در اين قانون، تخلفي صورت گرفته باشد، برابر مقررات در مراجع قضائي ذيصلاح قابل پيگيري مي باشد.
موضوع «تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1/9/1361 لغايت 12/10/1366» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/10/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و بشرح ماده واحدة فوق به تصويب رسيده است.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(16/10/1371)