مصوبات

حل معضلات:

  قانون‌ تفسير مصوبه‌ مورخ‌1367/07/26  مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "تعزيرات‌ امور گندم‌، آرد و نان‌" (معضل‌).(تاريخ تصويب 1372/11/07)
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون تفسير مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع «تعزيرات امور گندم، آرد و نان» كه در جلسه پنجشنبه مورخ 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ايفاد مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
وزارت دادگستري
قانون تفسير مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعزيرات امور گندم، آرد و نان» كه در جلسه پنجشنبه مورخ 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 14321/2987/ق مورخ 26/11/1372 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
 
 
قانون تفسير مصوبة مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعزيرات امور گندم، آرد و نان»
 موضوع استفساريه:
نظر به اينكه به موجب ماده واحده مصوب جلسه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه امور قضايي تعزيرات حكومتي بخش دولتي به قوة قضائيه محول شده است، و طبق مادة 36 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم از ابتدا در صلاحيت دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي بوده است و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تعزيرات امور گندم، آرد و نان، چون اعطاي صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع قانون تعزيرات حكومتي اعم از بخش دولتي و يا خصوصي به دادگاه انقلاب بعد از اعلام اصلاح آئين نامه قانون تعزيرات آرد و نان و گندم صورت گرفته آيا رسيدگي به جرائم و تخلفات موضوع تعزيرات امور گندم، آرد و نان در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد يا خير؟
 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 
ماده واحده: با توجه به موارد مصرح در مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آئين نامه شماره 56 مورخ 17/1/1368 و مذاكرات جلسات قبلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اجراي تعزيرات امور گندم، آرد و نان را بطور مستقل مورد توجه قرار داده، از اين پس نيز بر اساس مصوبه مذكور و آئين نامه مربوطه، تعزيرات امور گندم، آرد و نان طبق روال معمول اعمال مي گردد. تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
24/11/1372