مصوبات

حل معضلات:

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام درخصوص تفسيرماده‌واحده‌تعيين‌تكليف‌ اراضي‌‌واگذاري‌دولت‌ونهادها مصوب1370/12/15 (معضل‌).(تاريخ تصويب1372/11/07 )

جناب آقاي دكتر حبيبي
معاون اول محترم رئيس جمهور
باسلام
عطف به نامة شمارة 700/1385/54222 مورخ 19/7/1372 وزارت نيرو مبني بر درخواست تفسير مادة واحدة «تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها» مصوب مورخ 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، و با امعان نظر به مسائل مطروحه در جلسه مورخ 7/11/1372 مجمع و لزوم بررسي همه جانبه مشكل مذكور مقرر گرديد:
 آقاي دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور موضوع را در هيأت وزيران مطرح تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
مراتب حسب نظر رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام ايفاد مي گردد.
 
 

دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام