مصوبات

حل معضلات:

   قانون‌ تعيين‌ حدود صلاحيت‌ دادسرا و دادگاههاي‌ نظامي‌ كشور (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/05/06 )

 
رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون «تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور» كه در اجراي بند هشتم اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 

 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور كه در اجراي بند هشتم اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و طي نامه شماره 3619/ق مورخ 23/5/1373 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
 
قانون «تعيين صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور»
ماده1: هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي، جرائم ديگري كشف شود، سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد.
ماده2: جرائمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح، در مدت اسارت مرتكب شده اند، و نيز جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور، در سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود.
ماده3: كليه جرائم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضائي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود.
قانون «تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده بشرح فوق به تصويب رسيده است.
 
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
22/5/1373