مصوبات

حل معضلات:

   قانون‌ تفسير مصوبه‌ مورخ‌1367/05/25   مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "حل‌ مشكل‌ اراضي‌ باير" (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/06/03 )

 
 
رياست جمهوري اسلامي ايران

 قانون تفسير مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص، «حل مشكل اراضي باير» كه در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. 

 
اكبر هاشمي رفسنجاني 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

  وزارت كشاورزي

قانون تفسير مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حل مشكل اراضي باير» كه در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و طي نامه شماره 3705/ق مورخ 13/6/1373 واصل شده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
 
قانون تفسير مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حل مشكل اراضي باير»
 موضوع استفساريه:
نظر به اينكه بر اساس مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حل مشكل اراضي باير» به دولت اختيار داده شده است كه اراضي باير كه بيش از پنج سال بدون عذر موجه بلاكشت باقي مانده باشد، در اختيار گرفته و طبق آيين نامه اجرايي به اشخاص واگذار نمايد.
مستدعي است نظرية مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شمول يا عدم شمول قانون فوق الذكر نسبت به موقوفات اعلام گردد.
 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 
ماده واحده: موقوفات از شمول مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مستثني مي باشد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
 
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام