مصوبات

حل معضلات:

   قانون‌ "اصلاح‌ قانون‌ تعزيرات حكومتي مصوب1367/12/23  مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌" (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/07/19 )

رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه‎شنبه مورخ 19/7/1373مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 رياست جمهوري 
وزارت بازرگاني 
وزارت دادگستري
«قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه فوق العاده مورخ 19/7/1373 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 3890/ق مورخ 20/7/1373 مجمع واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
  
قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول مي گردد تا براساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 اقدام نمايد.
تبصره 1- مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف مي گردد.
تبصره 2- سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم وچهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آيين نامه مصوب هيأت وزيران معين مي شود.
تبصره 3- براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.
تبصره 4- دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5- كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز مي شود تا با تصويب هيأت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.
تبصره 6- از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام