مصوبات

حل معضلات:

   قانون‌ "تفسير قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ واگذاري‌ دولت‌ و نهادها مصوب‌1373/12/15 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌" (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/09/03 )
 
رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني برمستثني بودن موقوفات از شمول قانون مذكور، كه در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
وزارت دادگستري
 قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 4145/ق مورخ 10/9/1373 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
 
  
 
قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفساريه:
نظر به اينكه متعاقب ابلاغ قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بعضي از واحدهاي سازمان ملي زمين و مسكن اين ابهام بوجود آمده، كه ضوابط مذكور به موقوفات نيز تسري دارد.
مستدعي است نظرية مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شمول يا عدم شمول قانون فوق الذكر نسبت به موقوفات اعلام مي گردد.
 
 نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: موقوفات از شمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت ونهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مستثني مي باشد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
 
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام