مصوبات

حل معضلات:

   قانون‌ تفسير ماده‌ 3 قانون‌ تبيين‌ حدود صلاحيت‌ دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌ كشور (معضل‌).(تاريخ تصويب 1374/06/02)


قانون تفسير ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور» مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفساريه:
نظر به اينكه، ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور» مقرر مي دارد:
«كليه جرائم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضائي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود.» بعضي از قضات عقيده دارند: كه نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي از شمول اين ماده مستثني مي باشند، و بايد جرائم آنان در محل وقوع بزه رسيدگي شود، و بعضي ديگر عقيده دارند: عنوان سرتيپي بر كساني كه داراي درجه سرتيپ دومي هستند نيز اطلاق مي شود و به جرائم آنان در تهران رسيدگي شود.
برداشتهاي متفاوت از مصوبه مذكور موجب تعويق رسيدگي به پرونده هاي مربوطه شده است.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام شود.

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده واحده: كليه نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي كه شاغل در محل هاي سرلشگري و فرماندهي تيپ هاي مستقل هستند نيز مشمول ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور» مصوب مورخ 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند.

 تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 2/6/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام