مصوبات

حل معضلات:

    قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب1376/08/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

  
مقام معظم رهبري
حضرت آيت الله خامنه‎اي دامت بركات و وجوده الشريف
 
سلام عليكم،
با عنايت به مصوبه جلسه 308 شوراي عالي امنيت ملي و تأييد حضرت عالي در خصوص اصلاح تشكيلات و قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيرو تقاضاي رياست جمهوري اسلامي ايران، ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه مورخ 26/8/80 مجمع مطرح و اصلاحات لازم به عمل آمد كه در اجراي بند دوم ماده 30 آيين‎نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رأي نهايي مجمع براي استحضار و دستور اقدام لازم تقديم مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

ماده واحده: ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده29: دستگاههاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند.
 
به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.
 
تبصره- اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليتهاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه علني مورخ 26/8/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
 
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام