مصوبات

اسفساریه ها:

 تفسيرماده2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز(مصوبه مورخ1381/08/18 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 
مصوبه مورخ1381/08/18  مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
 
موضوع استفساريه :
 
مقصود از بهاي كالا در بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماليات عرفي كالا مي باشد يا ماليات شرعي آن ؟
 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام :
 
ماده واحده : در ارزيابي بهاي كالاي مشمول بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در موارديكه كالاي قاچاق فاقد ماليات و ارزش شرعي باشد ماليات و ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هجدهم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام