مصوبات / سیاست های کلی

 سیاست های کلی در بخش امنیت ملی1386/02/17  
در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی

ابلاغ شده به رؤسای قوای سه گانه - ستاد کل نیروهای مسلح - شورای عالی
امنیت ملی با طبقه بندی بکلی سری