گزارش تصویری دومين جلسه بررسي نقش صندوق توسعه ملي در سياست هاي كلي برنامه توسعه/21 خرداد1401