گزارش تصویری کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع با موضوع بررسی پیش نویس «سیاست های کلی معدن»/ 30 خرداد1401