گزارش تصویری جلسه پایانی کمیسیون مشترک تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه/ 2 شهرویور 1401