گزارش تصویری نشست تبیین فرایند و تعریف سیاستهای کلی در دومین کارگاه هم اندیشی کمیسیونها و کمیته­ های دبیرخانه مجمع/ 18 دی 1401