گزارش تصویری جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع با موضوع بررسی پیش نویس سیاست های کلی «توسعه دریامحور» / 1 بهمن 1401