گزارش تصویری برگزاری سومین جلسه مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مجمع در خصوص توسعه دریامحور