گزارش تصویری جلسه سومین جلسه کمیسیون خاص مجمع برای بررسی سازوکار و فرآیند «ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی»