مصوبات / سیاست های کلی

سیاست های کلی قضايي - ابلاغیه 1381/7/28

 

1-            اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست­هاي  مذكور در بندهاي بعدي.

2-            نظام­ مند­كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه­ها.

3-            استفاده از تعدد قضات در پرونده ­هاي مهم.

4-            تخصصي­ كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5-            تمركزدادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه ­قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي­ ها و تظلمات.

6-            كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7-            يكسان­ سازي آيين ­دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8-            اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه ­قضاييه بردستگاه­ هاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9-            استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10-         بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه ­قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت­ هاي قضايي.

11-         بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12-         تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه­ هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.

13-         تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.

14-         بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15-         تنقيح قوانين قضايي.

16-         گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17-         گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.