تالیفات دکتر محسن رضایی

ایران آینده در افق چشم‌انداز، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: ۱۳۸۵. شابک: ۹۶۴-۴۲۲-۴۳۹-۶


آئین فتح؛ سخنرانی محسن رضایی پیرامون استراتژی جنگ در شرایط کنونی و اهمیت غافلگیری، مرکز تبلیغات جبهه و جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تهران: ۱۳۶۳.


ای‍ران م‍ن‍طق‍ه‌ای، س‍ازم‍ان ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی ن‍ی‍روه‍ای م‍س‍ل‍ح، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۳. شابک: ۹۶۴-۸۴۰۸-۴۴-۰


ب‍دن‍ب‍ال خ‍ورش‍ی‍د، ن‍ه‍ض‍ت ف‍ره‍ن‍گ‍ی. ب‍ا ه‍م‍ک‍اری م‍ح‍س‍ن م‍ه‍رآب‍ادی و ص‍ادق ح‍ی‍درخ‍ان‍ی، ف‍ره‍ن‍گ‌گ‍س‍ت‍ر، ت‍ه‍ران: ۱۳۷۸.


حسنای پری ۱۳۸۶.


خاص پری ۱۳۸۹.


می‌خواهم مثل ابر بمیرم ۱۳۸۹.


ی‍ادداش‍ت‌های زائ‍ر ۱۸۶ ۱۳۸۳.


پ‍اس‍خ ب‍ه چ‍ن‍د پ‍رس‍ش درب‍اره ج‍ن‍گ ای‍ران و ع‍راق، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۴.


ت‍ب‍ی‍ی‍ن آث‍ار ج‍ری‍ان‍ه‍ای ت‍ج‍اری ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری ص‍ن‍ع‍ت‍ی در ای‍ران، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۴.


تشکیل سپاه بدر، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


ت‍ئ‍وری ارزش و ق‍ی‍م‍ت، ت‍ه‍ران: ۱۳۷۱.


چ‍ش‍م‌ان‍داز ای‍ران ف‍ردا، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۴.


حقوق متهم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۸.


دس‍ت‌ه‍ای پ‍ن‍ه‍ان، ت‍ه‍ران: ۱۳۷۸.


رویارویی سوم و جهاد اقتصادی، ت‍ه‍ران: ۱۳۹۰.


س‍رم‍ش‍ق‍ی ب‍رای س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی ف‍ره‍ن‍گ‍ی، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۰.


سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


سردار سرلشکر شهید احمد متوسلیان، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


سردار سرلشکر شهید علی هاشمی، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


سردار سرلشکر شهید محمد ابراهیم همت، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


سردار سرلشکر شهید مهدی باکری، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


سردار سرلشکر شهید مهدی زین‌الدین، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


شهید فضل‌الله محلاتی، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


شهید عبدالله میثمی، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۹.


موج دوم انقلاب، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۵.


ن‍ظری‍ه پ‍ول، اعتبار و ت‍ع‍ادل ع‍م‍وم‍ی، ت‍ه‍ران: ۱۳۸۴.


ن‍ه‍ض‍ت ب‍ی‌پ‍ای‍ان: م‍ج‍م‍وع‍ه م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ای م‍ح‍س‍ن رض‍ای‍ی، ت‍ه‍ران: ۱۳۷۸.


فدرالیسم اقتصادی، ت‍ه‍ران: ۱۳۹۱.