ادامه تدوین سازوکار و فرایند «ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام»

چهارمین جلسه «کمیسیون خاص» با موضوع بررسی و تدوین سازوکار و فرایند «ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام» برگزار شد.

سازوکار و فرآیند «ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی»

کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی سازوکار و فرآیند «ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی نظام» را در جلسه امروز خود ادامه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 
* * متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

انتشارات و گزارش ها