مصوبات : موارد اختلافی

طرح‌ الزام‌ دولت‌ به‌ تقديم‌ لايحه‌ توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ برنامة‌ زمان‌بندي‌ ممنوعيت‌ تدريجي‌ كشت‌ توتون‌، توليد و توزيع‌ انواع‌ سيگار و طرح‌ انحلال‌ شوراي‌ عالي‌ پزشكي‌ اعزام‌ بيماران‌ به‌ خارج‌ از كشور . (تاریخ تصویب 25/5/1367)
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
موضوع «الزام دولت به تقديم لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي» كه در اظهار نظر شوراي محترم نگهبان در مورد «طرح الزام دولت به تقديم لايحة برنامة زمان بندي ممنوعيت تدريجي واردات و كشت توتون، توليد و توزيع انواع سيگار» و «طرح انحلال شوراي عالي پزشكي اعزام بيماران به خارج از كشور» (مصوبه هاي جلسه 11/2/67 مجلس) مغاير با اصل 74 قانون اساسي شناخته شده بود، در جلسات مورخ 18/5/67 و 25/5/67 مجمع، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت به صورت كلي، به نحوي كه شامل مصوبات آيندة مجلس هم باشد، به رأي گذاشته شد كه اين الزام موافق مصلحت تشخيص داده نشد و از آراء لازم براي تصويب برخودار نگرديد.
 
 
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
مصوبة فوق براي طي مراحل مقرر در آيين نامة مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي گردد.
 
 
سيد علي خامنه اي
 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي