مصوبات :موارد اختلافی

انتخاب‌ وكيل‌ توسط‌ اصحاب‌ دعوي.(تاریخ تصویب1370/07/11 )


شماره: 6782/668/ق

تاريخ: 15/7/1370

رياست جمهوري اسلامي ايران

موضوع «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» كه در تاريخ 11/10/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسة روز پنجشنبه مورخ 11/7/70 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 

شماره: 45241

تاريخ: 20/7/1370

 وزارت دادگستري

  قانون «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» كه در جلسه علني روز سه‎شنبه 11/10/69 مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي محترم نگهبان در جلسة مورخ 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 6782/668/ق مورخ 15/7/70 مجمع، به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

  رئيس جمهور

 

 

شماره: 6782/668/ق

تاريخ: 15/7/1370

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي»

 ماده واحده: اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند.

تبصره 1- اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل مشخص مي كند، تا از ميان آنان به انتخاب متهم، وكيل انتخاب گردد.

تبصره 2- هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد.

تبصره 3- وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، برخوردار مي باشد.

موضوع «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» كه در تاريخ 11/10/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 11/7/70 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

 

  

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 1370/7/15