مصوبات:موارد اختلافی

 نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ در بخش‌ نظارت.(تاریخ تصویب1370/07/11 )

شماره: 6780/670/ق

تاريخ: 15/7/1370

رياست جمهوري اسلامي ايران

موضوع «نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت» كه در تاريخ 1/7/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسة روز پنجشنبه مورخ 11/7/70 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 15/7/1370 


شماره: 54867

تاريخ: 20/7/1370

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

  قانون «نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/7/69 مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي محترم نگهبان در جلسه مورخ 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 6780/670/ق مورخ 15/7/70 مجمع، به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس جمهور

 

شماره: 6780/670/ق

تاريخ: 15/7/1370

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص«نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت»

 ماده 1: در اجراء اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با تركيب زير تشكيل مي گردد تا وظايف مقرر در اين قانون را انجام دهد.

دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه به انتخاب و معرفي رييس جمهور.

دو نفر به نمايندگي از طرف قوه قضائيه به انتخاب و معرفي رييس قوه قضائيه.

دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفي مجلس شوراي اسلامي.

تبصره- شوراي نظارت از بين اعضاء يكنفر را بعنوان رييس و يكنفر را بعنوان نايب رييس شورا براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد كه مسؤوليت اداره جلسات شورا، انجام مكاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را بر عهده خواهند داشت و همچنين يكنفر بعنوان دبير شورا كه مسؤوليت اداره امور دبيرخانه را عهده دار خواهد بود.

ماده 2: اعضاء شوراي نظارت در سازمان صدا و سيما براي مدت 2 سال از طرف قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي گردند.

تبصره 1- تجديد انتخاب اعضاي شوراي نظارت براي دوره هاي بعدي بلااشكال است.

تبصره 2- تعداد جلسات، ترتيب جلسات و حد نصاب لازم براي اتخاذ تصميمات و ساير امور داخلي شورا در آئين نامه داخلي شوراي نظارت كه به تصويب دو سوم اعضاء شوراي نظارت خواهد رسيد، مشخص مي گردد.

تبصره 3- شوراي نظارت مي تواند در صورت نياز يك تا دو نفر را جهت تهيه گزارش در هر يك از واحدها و شبكه ها و مراكز تابعه انتخاب و اعزام نمايد.

ماده 3: شوراي نظارت كه مسؤوليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد وظايف زير را انجام خواهد داد.

نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تذكرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذكور.

نظارت بر سياستهاي اجرايي كه در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجراء در بيايد و اعلام نظر اصلاحي شورا به رييس سازمان.

نظارت بر حسن اجراء قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما.

نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان.

نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان.

نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام مي دهد.

گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران.

تبصره- رييس سازمان صدا و سيما و معاونين وي و مديران مراكز استانها و شهرستانها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف اند در اجراي دقيق وظايف شوراي نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارك مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند.

ماده 4: كليه قوانين و مقررات با اين قانون لغو و بلااثر مي گردد.

تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.

موضوع «نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت» كه در تاريخ 1/7/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 11/7/70، به شرح فوق، به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 15/7/1370