مصوبات: موارد اختلافی

 قانون‌ مجازات‌ اسلامي.(تاریخ تصویب1370/09/07)


شماره: 9849/793/ق

تاريخ: 30/9/1370

رياست جمهوري اسلامي ايران

 موضوع «مجازات اسلامي» كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در تاريخ 8/5/70 به تصويب كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسة روز پنجشنبه مورخ 7/9/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، ماده فوق الذكر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 


شماره: 70445

تاريخ: 2/10/1370

وزارت دادگستري

قانون «مجازات اسلامي» كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در تاريخ 8/5/70 به تصويب كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و با توجه به ايراد شوراي محترم نگهبان در جلسة مورخ 7/9/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 9849/793/ق مورخ 30/9/70 مجمع واصل شده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. /آ

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس جمهور

متن قانون مجازات اسلامی